logo

ร่วมงานกับเรา

เราหาคนที่มีพลังในการทำงานและมีความคิดสร้างสรรค์มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตขึ้น ความมั่นใจในตนเอง เป้าหมายในความสำเร็จมีใจมุ่งมั่นในการทํางาน มีความกระตือรือร้นความสำเร็จ เป็นโอกาสที่ดีของคุณซึ่งคุณสามารถทำงานที่บ้านได้ สนใจดูรายละเอียดด้านล่างเพื่อเริ่มงาน

1. พนักงานการตลาด จำนวน 200 อัตรา
2. พนักงานธุรการและตรวจเอกสาร 200 อัตรา